Stopka wydawnicza

Spis treści

Piotr Patoczka Od redakcji 

KRAJOBRAZ – ASPEKTY PRAWNE I PROJEKTOWE

Andrzej Drabiński, Marcin Sobota, Monika Ziemiańska Prawna ochrona drzew i krzewów na terenach zieleni po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 

Sabina Kuc Wystawy BUGA – sposobem na budowanie krajobrazu Polski

Agnieszka Ozimek Wirtualny ogród – o komputerowym modelowaniu i wizualizacji drzew

Marta Skiba Ramy interpretacyjne w ocenie jakościowej krajobrazu. Krajobraz rodzimy

Adam M. Szymski, Oksana Bielecka-Łańczak Krajobraz polski – czyli jaki?

Przemysław Wolski Rola architekta krajobrazu – w świetle prawa 

KRAJOBRAZ MIEJSKI – ASPEKTY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE

Joanna Czarny-Piotrowska Stracona szansa wzorcowych, mieszkaniowych osiedli robotniczych dawnych zakładów przemysłu cukrowniczego – na wybranych przykładach miasteczek i wsi w Polsce

Klara Czyńska, Paweł Rubinowicz Wyznaczanie obszarów ekspozycji starego miasta w Lublinie z zastosowaniem metody VIS 

Piotr Kołodziejczyk  Krajobraz miast historycznych. Znaczenie i ochrona

Irena Niedźwiecka-Filipiak, Justyna Rubaszek, Jowita Pyszczek Kształtowanie systemu zieleni w mieście i strefie podmiejskiej 

Marta Pisarek Znaczenie terenów zieleni w świadomości mieszkańców Tarnowa 

Ewa Stompor-Chrzan Park dworski w Zalesiu, obecnie w Rzeszowie – historia i stan współczesny 

KRAJOBRAZ WIEJSKI – ZAGROŻENIA I OCHRONA

Beata Fornal-Pieniak, Maciej Żołnierczuk System przyrodniczy gminy Nasielsk i wskazania do jego kształtowania

Ewa Furlepa Zachowanie walorów krajobrazowych okolic Komarowa – ochrona tożsamości krajobrazu wiejskiego

Czesława Trąba, Paweł Wolański, Krzysztof Rogut Zagrożone zbiorowiska łąkowe i murawowe o dużych walorach estetycznych w regionach niżowych i podgórskich województwa podkarpackiego 

Agata Zachariasz Dlaczego warto ocalić dwór w krajobrazie. O ochronie założeń dworskich i pałacowych na wybranych przykładach z Polski południowej